CoalaWeb Traffic

1.png1.png2.png6.png1.png4.png2.png
Dziś118
Wczoraj176
W tym tygodniu118
W tym miesiącu5114
Razem1126142

Visitor Info

  • IP: 3.228.10.17
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

28-09-20

bal092.jpgDnia 31 stycznia 2009 odbył się tradycyjny już Bal Żeglarza, bal jubileuszowy bo 35 z kolei.

Licznie zgromadzona brać żeglarska, duża grupa prywatnych armatorów, sympatyków żeglarstwa i przyjaciół nie tylko z naszego miasta, ale także z Warszawy, Dąbrowy Górniczej, Legnicy, Włocławka, Torunia i wielu innych zakątków Polski świetnie bawiła się w Restauracji Uniwersyteckiej. Bawiło się około 350 osób przy akompaniamencie zespołu Express Duo Plus oraz kapeli szantowej Może i My.
bal091.jpgW trakcie balu odbyły się konkursy żeglarskie: regaty dla kapitanów jachtowych w osobach:

Grażyny Małkiewicz, Tomasza Romaniuka, Andrzeja Strzyżowskiego, Krzysztofa Laskowskiego oraz Włodzimierza Palmowskiego.

W konkursie ratownictwa dla jachtowych sterników morskich starli się Leszek Lewiński i Leszek Krause.
W sponsorowanej loterii fantowej wylosowano atrakcyjne nagrody.
Jak powiedział E. Kozanowski:
 
bal093.jpg"Żeglowanie jest sztuką,
 
którą należy uprawiać 
 
sprawnie, bezpiecznie, z gracją
 
i obowiązkowo w dobrym towarzystwie "
 
i tak właśnie bawili się żeglarze na 35 Balu Żeglarza.
Do zobaczenia na Balu w przyszłym roku, już dziś serdecznie zapraszamy.
 

 

 

W dniu 08.01.2009r. w Klubie POW Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Wojskowego Klubu Żeglarskiego „Pasat”. Zebranie miało na celu podsumowanie działalności KLubu w mijającej kadencji, określenie dalszych kierunków działalności i wybór nowych Władz Klubu na kadencję 2009 - 2012. W zebraniu wzięło udział 44 uprawnionych do głosowania członków WKŻ Pasat.

 

   Przewodniczącym walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego wybrano na wniosek Komandora WKŻ Pasat Andrzeja Krupskiego Prezesa Oddziału PTTK przy Klubie POW Edwarda Kozanowskiego. Przewodniczący uroczyście powitał przybyłych członków Klubu otwierając zebranie i po zatwierdzeniu spraw regulaminowych poprosił Komandora Andrzeja Krupskiego o przedstawienie podsumowania działalności Klubu.

 

    Komandor WKŻ Pasat wręczył wyróżnienia i nagrody członkom klubu. Osoby wyróżnione to:

        - Ireneusz Walkowiak (za udział w organizacji konkursu plastycznego)

        - Bogusław i  Jolanta Śmiegiel (za prace na rzecz klubu)
        - Mariusz Sulewski oraz Marcin Łażewski (za prowadzenie strony internetowej WKŻ „Pasat”)
 

    Komandor ogłosił, że w poczet klubu Uchwałą Zarządu przyjęto Kol. Damiana Skałeckiego oraz przekazał legitymacje PTTK członkom klubu: Mieczysławowi Bartnikowi, Adriannie Czajkowskiej, Darii Dorożyńskiej, Bogusławowi Śmiegielowi, Grzegorzowi Ciesielskiemu i Piotrowi Żmudzińskiemu.

 

    Następnie Komandor przeszedł do punktu Sprawozdania z działalności WKŻ „Pasat” w latach 2005-2008, w którym przedstawił zrealizowane zadania. W zakresie infrastruktury zrealizowano wiele prac, z których najważniejsze to:

- naprawa pomostu metalowego w Pieczyskach

- założenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w Bdyujściu i wyposażenie sanitariatów,
- zainstalowanie oświetlenia na nabrzeżu w Brdyujściu,
- zmodernizowanie pomieszczenia w hangarze, wstawienie drzwi balkonowych, 3 okien w świetlicy, 1 w biurze i 2 do innych pomieszczeń,

- zakupienie jachtu typu Nash 20,

- zakupienie 7 kpl żagli,

- likwidacja 3 Starów, przetransportowanie świetlicy z ulicy Witebskiej do Pieczysk

- instalacja 4 słupów oświetleniowych w Pieczyskach,

- instalacja monitoringu na przystani w Pieczyskach,

- całkowite ogrodzenie terenu w Pieczyskach,

- wycinka drzew na ul. Witebskiej.

 

    W zakresie działalności szkoleniowej wyszkolono ok. 350 osób na kursach i obozach  żeglarskich. Jakość szkoleń prowadzonych przez Pasat jest wysoko oceniana przez władze Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Organizacja szkoleń i obozów to zasługa przede wszystkim: Krzysztofa Laskowskiego, Janusza Cichańskiego i Mariusza Sulewskiego.

 

    W stały kalendarz imprez klubu wpisano corocznie organizowane regaty i zawody żeglarskie, które wspierały osoby: Agnieszka Przepierska, Renata Laskowska, Irena Biernacka, Edward Kozanowski i inni a także rejsy, niejednokrotnie nagłaśniane przez media. Nagrody i puchary fundowane były głównie przez Wojewodę. Tradycyjnie też corocznie organizowany jest Bal Żeglarza.

 

  Członkowie i sympatycy klubu mogli spotykać się co niedzielę „przy kawie” na przystani w Brdyujściu. Dużym zainteresowaniem cieszy się również strona internetowa WKŻ „Pasat”, na której odnotowano 134 tys. odwiedzin.

 

    Na koniec Komandor złożył serdeczne podziękowania Bosmanowi Piotrowi Lawerowi w uznaniu jego zasług na rzecz klubu i za wytężoną pracę.

 

  W dalszej części zebrania Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Andrzejowi Strzyżowskiemu, który przedstawił sprawozdanie finansowe za 2008 rok oraz pozytywnie ocenił całokształt działalności Klubu w mijającej kadencji.Przedstawił także zauważone niedociągnięcia, których usunięcie przedstawił jako wniosek do uchwały programowej na najbliższe 4 lata.  Komisja nie stwierdziła działań marnotrawnych. Przewodniczący podziękował Zarządowi za działalność, a wystąpienie zakończył wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

     Walne Zebranie Członków WKŻ Pasat w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu. 

 

    W dalszej części zebrania głos zabrała Przewodnicząca Komisji Wyborczej Adrianna Czajkowska przedstawiła zasady wyborów:

         - do Zarządu Klubu – 7 osób
         - do Komisji Rewizyjnej – 3 osoby
         - na Delegatów na Walny Zjazd O/PTTK przy Klubie POW  7 osób
         - na Sejmik Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego - 2 osoby.
 

    Rozpoczęto przyjmowanie kandydatur 

 

    W tym miejscu Przewodniczący zebrania zwrócił się do zgromadzonych o rozpoczęcie dyskusji i zgłaszanie wniosków dotyczących przyszłych zamierzeń Klubu.

 

   Zwrócono uwagę na fakt, że na 70 członków, niewielka ilość z nich rzeczywiście się udziela na rzecz Klubu. Jako wniosek zgłoszono konieczność egzekwowania dodatkowych opłat od członków Klubu nie wywiązujących się z obowiązku pracy na rzecz WKŻ Pasat.

 

    W dalszej części dyskusji głos zabrał Prezes Oddziału PTTK Edward Kozanowski, zwracając uwagę na fakt, że WKŻ „Pasat” jest jedynym klubem PTTK w woj. kujawsko-pomorskim mającym swój sprzęt klubowy i poszerzającym stale swoją bazę oraz kadrę np. w kursach na instruktorów ISSA (przeszkolono 7 osób), kursach na instruktorów rekreacji ruchowej (przeszkolono 8 osób). Położył szczególny nacisk na szkolenia młodych członków, którzy kiedyś przejmą obowiązki oraz złożył podziękowania Bosmanowi za wykonaną pracę i Mariuszowi Sulewskiemu za prowadzenie strony internetowej WKŻ „Pasat”. Złożył również wniosek aby w Uchwale znalazły się następujące kwestie:

- próba przejęcia 5 jachtów ze zlikwidowanego warszawskiego klubu żeglarskiego (4 Oriony i Omega),
- próba dotarcia do młodzieży i szkolenie „następców”
- propozycje realizacji zadań w nowej kadencji: pływający pomost na ulicy Witebskiej, założenie kładki pomiędzy pomostami w Pieczyskach,
- kontynuacja rejsów, które stały się ikoną klubu.
 

    Wśród innych ważniejszych wniosków należy wymienić: 

         - naprawę ostatniego odcinka drogi wjazdowej na przystań w Pieczyskach,
         - wniosek dla przyszłego Zarządu o przedstawienie Planu finansowego na 2009 rok
         - o zakup sprzętu, który jest niezbędny dla ratownictwa klubowego
         - o powiększenie Mariny w Pieczyskach 
         - zakup rzutnika  multimedialnego do celów szkoleniowych

         - zakup silnika do łodzi ratowniczej

         - wypracowanie nowej formy współpracy z YKMW Kotwica 
 

  Wszystkie wnioski zostały uwzględnone w Uchwale programowej, którą odczytał Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Wiesław Fiutowski. 

 

    Uchwałę ze wszystkimi poprawkami jednogłośnie przyjęto w głosowaniu jawnym.

 
 

    Następnie przedstawiono kandydatów do Władz Klubu i na delegatów na Zjazd Oddziału PTTK i KPOZŻ. Uczestnicy zebrania w głosowaniu tajnym dokonali wyboru nowych władz i reprezentantów.

 

Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Karolewski przedstawił wyniki wyborów:

 

Do Zarządu WKŻ Pasat weszli: 

 

M. Sulewski         37 głosów

A. Przepierska    35 głosów

A. Krupski            35 głosów

K. Laskowski      35 głosów 

Z. Skorupski        35 głosów

T. Mrozek             31 głosów

J. Cichański        21 głosów (31 w drugiej turze) 

   

do Komisji Rewizyjnej weszli:

G. Ciesielski       40 głosów

W. Fiutowski      36 głosów

M. Bartnik           28 głosów (w drugiej turze)


Delegatami na Zjazd Oddziału zostali:

E. Kozanowski  29 głosów

A. Krupski           27 głosów

Z. Skorupski       27 głosów

K. Laskowski     26 głosów

M. Sulewski        21 głosów

W. Fiutowski      15 głosów

 

Delegatami na Sejmik KPOZŻ zostali:

Edward Kozanowski

Andrzej Krupski

 

Nowo wybrany Zarząd udał się na pierwsze zebranie pod przewodnictwem Prezesa Oddziału PTTK. Nastąpiło ukonstytuowanie  wybranego Zarządu Klubu. W tajnym głosowaniu Prezesem WKŻ Pasat wybrany został Andrzej Krupski.

 

Po krótkiej naradzie ustalono ostateczny skład Zarządu WKŻ „Pasat” na nową kadencję:

 

Andrzej Krupski             - Prezes - Komandor

Zdzisław Skorupski       - V-ce prezes ds. technicznych

Krzysztof Laskowski    - V-ce prezes ds. szkolenia

Mariusz Sulewski           - Sekretarz

Tadeusz Mrozek             - Skarbnik

Agnieszka Przepierska - Członek Zarządu ds. sportu i rekreacji

Janusz Cichański           - Członek Zarządu ds. finansowych

 

Nowo wybrany Komandor podziękował wszystkim przybyłym Członkom Klubu za udział w Zebraniu. 

20 grudnia 2008 roku liczne grono członków i przyjaciół naszego Klubu spotkało się w świetlicy klubowej na przystani przy ulicy Witebskiej, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczno - noworoczne życzenia.
wig1.jpg
Spotkanie rozpoczął Komandor WKŻ Pasat Andrzej Krupski krótkim podsumowaniem działalności Klubu w mijającym roku. Po przemówieniu Komandora i symbolicznym podzieleniu się opłatkiem zasiedliśmy do świątecznego stołu.
wig3.jpg
Każdy z przybyłych gości otrzymał upominek, a w rolę Świętego Mikołaja wcielił się Wicekomandor Zdzisław Skorupski. O miły nastrój zadbała kol. Agnieszka Kowalska, która dźwiękami gitary zachęciła do śpiewania kolęd.
Wszyscy w miłej i uroczystej atmosferze spędzili czas do późnych godzin wieczornych wspominając mijający rok i snując plany na przyszły sezon. Za przygotowanie uroczystego spotkania składamy podziękowania w szczególności: Agnieszcze Przepierskiej, Irenie Biernackiej, Żanecie Huss, Piotrowi Lawer oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego miłego wieczoru.
 

 

              6 grudnia 2008 roku w Filharmonii Pomorskiej odbyła się uroczystość z okazji 80 lecia Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego LOTTO - Bydgostia. Na uroczystości była obecna delegacja naszego Klubu w składzie Andrzej i Dorota Krupscy, Agnieszka Przepierska oraz Zdzisław Skorupski.         
rtw.gif
 
              Na zdjęciu moment wręczenia pamiątkowej szklanej plakietki z życzeniami od WKŻ Pasat oraz wiązanki kwiatów. Życzenia przyjmuje Zygfryd Żurawski - Prezes RTW LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz.
              Byliśmy jedynym klubem żeglarskim zaproszonym na jubileusz 80 lecia. W imieniu Klubu po przedstawieniu krótniej historii "Pasatu" życzenia złożył komandor Andrzej Krupski. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Kujawsko - Pomorski Pan Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Konstanty Dombrowicz, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Dorota Jakuta, przedstawiciele krajowych związków wioślarskich, przedstawiciele związków sportowych z Ukrainy, Litwy i Niemiec. Po części oficjalnej na spotkaniu kameralnym żywo interesował się działalnością naszego Klubu Pan Rafał Bruski - Wojewoda Kujawsko - Pomorski.

 

slub1.gif24 października 2008 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy miłość, wierność i uczciwość małżeńską uroczyście przysięgali sobie członkowie naszego Klubu:

 

Jolanta i Bogusław Śmiegiel

 

Uroczystość poprowadził Komandor WKŻ Pasat Andrzej Krupski

 

 

Młodej Parze życzymy na nowej drodze życia wszystkiego, co najlepsze i spełnienia wszelkich marzeń!

 

 

Design byFxDesign Producent rolet