CoalaWeb Traffic

1.png1.png4.png7.png9.png9.png1.png
Dziś28
Wczoraj115
W tym tygodniu638
W tym miesiącu2982
Razem1147991

Visitor Info

 • IP: 3.237.178.91
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

28-02-21

W roku 2021 nie zmienia się wysokość składek członkowskich:

- normalna 155,00 pln (w tym 65,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 90,00 pln składki oddziałowej)

- ulgowa 90,00 pln (w tym 40,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

Do opłacania składki ulgowej uprawnieni są:

- jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
- emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

- osoby pobierające świadczenia przedemerytalne,
- bezrobotni.

- ulgowa młodzieżowa 80,00 pln (w tym 30,00 pln składki członkowskiej PTTK oraz 50,00 pln składki oddziałowej)

 Do opłacania składki ulgowej młodzieżowej uprawnieni są:

- osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,

Członkowie, którzy składkę PTTK opłacili w innym Oddziale płacą tylko składkę oddziałową.

Zasady dotyczące płacenia składki oddziałowej:

1) w przypadku przynależności do OŻ PTTK „PASAT” więcej niż jednej osoby z najbliższej rodziny składkę oddziałową opłaca tylko jeden członek rodziny. Dla potrzeb niniejszej uchwały za najbliższego członka rodziny uważa się pozostających
we wspólnym gospodarstwie domowym:

a)współmałżonków;

b)uczące się w szkołach dzieci własne i przysposobione, jednak nie starsze, jak 25 lat;

c)uczące się w szkołach rodzeństwo, jednak nie starsze, jak 25 lat

2) jeżeli jeden z współmałżonków lub rodzic nie spełnia warunków do ulgi to składkę opłaca się normalną;

3) składki oddziałowej nie płacą osoby zwolnione na mocy innych uchwał Walnego Zjazdu.

Składki prosimy opłacać na konto Oddziału:

26 1240 1183 1111 0010 7276 1790

z podaniem w tytule wpłaty: składka członkowska oraz imienia i nazwiska osoby której wpłata dotyczy. 

Osoby, które nie opłaciły składki za 2020 rok wysokości odpowiednio 155,00 normalna; 90,00 ulgowa lub 80,00 młodzieżowa winny uczynić to do końca roku kalendarzowego. Ostatecznie składki za rok 2020 można uregulować  do końca marca roku 2020. Po tym okresie zgodnie ze Statutem PTTK osoby zalegające zostaną skreślone z listy członków Oddziału.

W razie wątpliwości co do opłacenia składki prosimy o zapytanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że w razie nieopłacenia bieżącej składki do 31 marca na mocy statutu PTTK zawiesza się wszelkie prawa wynikające z członkowstwa w PTTK (w tym również ubezpieczenie NNW związane z legitymacją PTTK). Przywrócenie uprawnień następuje dopiero od dnia zapłacenia składki.

Dziękujemy wszystkim, którzy w mijającym sezonie skorzystali z usług portowych oferowanych przez OŻ PTTK PASAT na przystani w Pieczyskach. Jednocześnie informujemy, że można już składać wnioski o przyznanie miejsc na sezon 2021 (zakładka Przydział miejsc 2021 w menu).

Obowiązek złożenia wniosku dotyczy również dotychczasowych stałych klientów.

Przypominamy również o konieczności niezwłocznego uregulowania zaległych opłat za usługi portowe w mijającym sezonie zgodnie z zawartymi umowami. W razie wątpliwości co do stanu rozliczeń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nieterminiowe regulowanie zaległości może skutkować odmową przydzielenia miejsca w porcie w przyszłym sezonie.

Zarząd OŻ PTTK PASAT

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.04.2020r. (Dz.U 2020 poz. 697) wprawdzie nie zakazuje uprawiania turystyki wodnej przez prywatnych armatorów, ale paragraf 8 ust.1 pkt 1 j. całkowicie ogranicza działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów w zakresie "związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0)" powyższa działalność dotyczy również przystani jachtowych, zatem funkcjonowanie portu w Pieczyskach nadal pozostaje zawieszone do odwołania.

Zapraszamy do zapoznania się z interpretacjami w powyższej kwestii:

Stanowisko Polskiego Związku Żeglarskiego

Stanowisko Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W dniu 19.01.2020 w sali Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 5 odbył się Zwyczajny Zjazd Oddziału Żeglarskiego PTTK "PASAT" podsumowujący czteroletnią kadencję władz Oddziału. W zjeździe uczestniczyło 37 uprawnionych do głosowania członków Pasatu. Obradom przewodniczył kol. Damian Skałecki w asyście członków prezydium: Rafała Walkowiaka oraz Mariusza Sulewskiego.

Zjazd podjął uchwałę o zmianie statutu Oddziału. Zmiana ta wynikała z konieczności dostosowania statutu do zmienionych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz wynikających z nich zmian w statucie PTTK.

Sprawozdanie z działalności Oddziału przedstawił ustępujący Prezes - Mariusz Sulewski opisując zrealizowane w ciągu minionych 4 lat inwestycje: zakup nowych jednostek (Sasanka 620 i Venus), remonty pomostu, sprzętu pływającego czy pomieszczeń klubowych i działania podjęte na rzecz poprawy infrastruktury portu. Wymienił także działania organizacyjne Oddziału, takie jak organizacja Regat o Puchar OŻ PTTK "PASAT", Regat Pamięci czy działalność szkoleniowa Oddziału. Podczas wystąpienia prezes podziękował za współpracę wszystkim członkom ustępującego zarządu, a także wręczył okolicznościowe statuetki członkom Oddziału, którzy jako szeregowi członkowie aktywnie wspierali działalność Oddziału. Szczególne podziękowania należały się Bosmanowi kol. Józefowi Gumiennemu. Statuetki otrzymali również kol.:

 • Zenon Bielun
 • Tadeusz Furman
 • Romuald Galor
 • Tadeusz Mrozek
 • Agnieszka Reiwer-Przepierska
 • Bogumił Smiegiel

Po wystąpieniu prezesa głos zabrał Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału kol. Bolesław Krystowczyk, który przedstawił sprawozdanie Komisji podsumowujące czteroletnią kadencję. Wystąpienie zakończone zostało wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium całemu ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Zjazd jednogłośnie udzielił absolutorium każdemu z członków ustępującego zarządu.

W wyniku przeprowadzonych następnie wyborów wyłoniono nowe władze OŻ PTTK "PASAT"

Skład Zarządu nie uległ zmianie:

 • Prezes Zarządu:                                                          Mariusz SULEWSKI
 • Wiceprezes Zarządu ds.  ekonomicznych:                  Eugeniusz OSTROWSKI
 • Wiceprezes Zarządu ds.  technicznych:                      Jacek LASKOWSKI
 • Sekretarz Zarządu:                                                       Rafał WALKOWIAK
 • Skarbnik:                                                                      Marcin ŁAŻEWSKI
 • Członek Zarządu:                                                         Damian SKAŁECKI
 • Członek Zarządu:                                                         Jarosław ZAGDAN

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrani zostali:

 • Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału:               Agnieszka KOWALSKA - BARTNIK
 • Wiceprezes Komisji Rewizyjnej Oddziału:        Tomasz SENKO
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału:           Krzysztof CHROŁ
 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału:              Ignacy MARZECKI
 • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału:             Tomasz RZĘSKI

Delegatem na Regionalną Konferencję PTTK wybrany został Mariusz Sulewski, a delegatami Pasatu  na Sejmik KPOZŻ wybrani zostali Damian Skałecki i Mariusz Sulewski.

Następnie odbyła się dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami dotyczącymi kierunków dalszych działań Oddziału na najbliższe cztery lata w tym poprawy infrastruktury przystani oraz długofalowej strategii funkconowania Oddziału.

 

 

Wszystkiego, co najlepsze,
wiele pomyślności
i spełnienia wszelkich marzeń
w Nowym 2020 Roku
wszystkim Członkom
 i Sympatykom Pasatu

życzy

Zarząd OŻ PTTK Pasat
 

 

 

 

 

Podkategorie

Design byFxDesign Producent rolet